మా గురించి

మా గురించి

మా గురించి

11నొప్పి కూడా ముఖ్యమైనది, కానీ నొప్పి అడిపిసింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా మెరుగుపరచబడుతుంది, కానీ నేను దానిని తగ్గించడానికి సమయం ఇస్తాను, తద్వారా నేను కొన్ని గొప్ప పని మరియు నొప్పిని చేస్తాను.చాలా వరకు, మనలో ఎవరైనా ఏ రకమైన ఉపాధిని అయినా దాని నుండి లక్ష్యాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం మినహా దాని వ్యాయామానికి వస్తారు.కానీ సినిమాలోని నొప్పిని ఖండించడం చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది, ఆనందంలో అది బాధలో చిక్కుకుపోవడం వల్ల కలిగే బాధ నుండి తప్పించుకోవాలని కోరుకుంటుంది, ఏదీ ఫలితం ఇవ్వదు.అంధులు తహతహలాడే మినహాయింపులు, వారు చూడలేరు, ఆత్మ కష్టాలను శాంతపరిచే తప్పుకు తమ బాధ్యతలను వదులుకునే వారు.

నొప్పి కూడా ముఖ్యమైనది, కానీ నొప్పి అడిపిసింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా మెరుగుపరచబడుతుంది, కానీ నేను దానిని తగ్గించడానికి సమయం ఇస్తాను, తద్వారా నేను కొన్ని గొప్ప పని మరియు నొప్పిని చేస్తాను.చాలా వరకు, మనలో ఎవరైనా ఏ రకమైన ఉపాధిని అయినా దాని నుండి లక్ష్యాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం మినహా దాని వ్యాయామానికి వస్తారు.కానీ సినిమాలోని నొప్పిని ఖండించడం చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది, ఆనందంలో అది బాధలో చిక్కుకుపోవడం వల్ల కలిగే బాధ నుండి తప్పించుకోవాలని కోరుకుంటుంది, ఏదీ ఫలితం ఇవ్వదు.అంధులు తహతహలాడే మినహాయింపులు, వారు చూడలేరు, ఆత్మ కష్టాలను శాంతపరిచే తప్పుకు తమ బాధ్యతలను వదులుకునే వారు.

నొప్పి కూడా ముఖ్యమైనది, కానీ నొప్పి అడిపిసింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా మెరుగుపరచబడుతుంది, కానీ నేను దానిని తగ్గించడానికి సమయం ఇస్తాను, తద్వారా నేను కొన్ని గొప్ప పని మరియు నొప్పిని చేస్తాను.చాలా వరకు, మనలో ఎవరైనా ఏ రకమైన ఉపాధిని అయినా దాని నుండి లక్ష్యాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం మినహా దాని వ్యాయామానికి వస్తారు.కానీ సినిమాలోని నొప్పిని ఖండించడం చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది, ఆనందంలో అది బాధలో చిక్కుకుపోవడం వల్ల కలిగే బాధ నుండి తప్పించుకోవాలని కోరుకుంటుంది, ఏదీ ఫలితం ఇవ్వదు.అంధులు తహతహలాడే మినహాయింపులు, వారు చూడలేరు, ఆత్మ కష్టాలను శాంతపరిచే తప్పుకు తమ బాధ్యతలను వదులుకునే వారు.

2cc050c5నొప్పి కూడా ముఖ్యమైనది, కానీ నొప్పి అడిపిసింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా మెరుగుపరచబడుతుంది, కానీ నేను దానిని తగ్గించడానికి సమయం ఇస్తాను, తద్వారా నేను కొన్ని గొప్ప పని మరియు నొప్పిని చేస్తాను.చాలా వరకు, మనలో ఎవరైనా ఏ రకమైన ఉపాధిని అయినా దాని నుండి లక్ష్యాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం మినహా దాని వ్యాయామానికి వస్తారు.కానీ సినిమాలోని నొప్పిని ఖండించడం చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది, ఆనందంలో అది బాధలో చిక్కుకుపోవడం వల్ల కలిగే బాధ నుండి తప్పించుకోవాలని కోరుకుంటుంది, ఏదీ ఫలితం ఇవ్వదు.అంధులు తహతహలాడే మినహాయింపులు, వారు చూడలేరు, ఆత్మ కష్టాలను శాంతపరిచే తప్పుకు తమ బాధ్యతలను వదులుకునే వారు.
నొప్పి కూడా ముఖ్యమైనది, కానీ నొప్పి అడిపిసింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా మెరుగుపరచబడుతుంది, కానీ నేను దానిని తగ్గించడానికి సమయం ఇస్తాను, తద్వారా నేను కొన్ని గొప్ప పని మరియు నొప్పిని చేస్తాను.చాలా వరకు, మనలో ఎవరైనా ఏ రకమైన ఉపాధిని అయినా దాని నుండి లక్ష్యాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం మినహా దాని వ్యాయామానికి వస్తారు.కానీ సినిమాలోని నొప్పిని ఖండించడం చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది, ఆనందంలో అది బాధలో చిక్కుకుపోవడం వల్ల కలిగే బాధ నుండి తప్పించుకోవాలని కోరుకుంటుంది, ఏదీ ఫలితం ఇవ్వదు.అంధులైన వారు అత్యాశతో ఉండరు మరియు చూడలేరు, వారు తమ కార్యాలయాలను విడిచిపెట్టిన తప్పులో ఉన్నారు, వారి శ్రమ అయిన ఆత్మను శాంతింపజేస్తారు.చాలా వరకు, మనలో ఎవరైనా ఏ రకమైన ఉపాధిని అయినా దాని నుండి లక్ష్యాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం మినహా దాని వ్యాయామానికి వస్తారు.కానీ సినిమాలోని నొప్పిని ఖండించడం చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది, ఆనందంలో అది బాధలో చిక్కుకుపోవడం వల్ల కలిగే బాధ నుండి తప్పించుకోవాలని కోరుకుంటుంది, ఏదీ ఫలితం ఇవ్వదు.అంధులు తహతహలాడే మినహాయింపులు, వారు చూడలేరు, ఆత్మ కష్టాలను శాంతపరిచే తప్పుకు తమ బాధ్యతలను వదులుకునే వారు.

కంపెనీ సంస్కృతి

భాగస్వాములు

11